TRÍCH DẪN APA

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu theo APA

1. Trích dẫn tài liệu theo APA là gì?

APA là từ viết tắt của hiệp hội Tâm lý học Mỹ (American Psychological Association). Quy tắc và hướng dẫn trích dẫn APA được xây dựng từ năm 1929.  Một số quy tắc cơ bản trích dẫn theo APA như sau:

  • APA yêu cầu trích dẫn họ của tác giả và năm xuất bản của tài liệu tham khảo trong văn bản. Ví dụ: (Black, 2005).
  • Chỉ có tài liệu tham khảo được dùng và ghi trong văn bản mới xuất hiện trong danh mục tài liệu tham khảo
  • Bảng số liệu: Tiêu đề của bảng ghi ở trên bảng số liệu đó

Table 3.1 Profiles of the Three Lecturers

Bảng 3.1 Hồ sơ của ba giảng viên

  • Sơ đồ: Tiều đề của sơ đồ được ghi ở dưới sơ đồ đó

Figure 1.1. The National Education System of Vietnam.

Sơ đồ 1.1. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

2.  Ghi tài liệu tham khảo như thế nào trong danh mục tài liệu tham khảo?

2.1. Ghi tài liệu tham khảo như thế nào trong bài báo bản in và bản điện tử?

Bài báo bản in: Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập (số báo), các trang đăng bài.

Ví dụ: Gipps, C. (1999). Socio-cultural aspect of assessment. Review of Reseach in Education, 24, 355-392.

Bài báo bản điện tử: Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí, tập (số báo), các trang đăng bài. doi: Số DOI

DOI (a Digital Object Identifier) là một tên riêng được tổ chức DOI quốc tế đặt cho mỗi bài báo khoa học xuất bản trên mạng. Tên riêng này là một đường dẫn tồn tại lâu dài đến vị trí bài báo trên Internet.  

Ví dụ: Hayward, L., & Spencer, E. (2010). The complexities of change: Formative

assessment in Scotland. Curriculum Journal, 21(2), 161-177. doi:

10/1080/09585176.2010.480827

 

2.2. Ghi tài liệu tham khảo như thế nào trong sách in và sách điện tử?

Sách bản in: Tên các tác giả. (Năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Ví dụ: Klenowski, V. (2002). Developing portfolios for learning and assessment:

Processes and principles. London: RoutledgeFalmer.

Le, V. G., Nguyen, Đ., Nguyen, H., & Nguyen, T. (1985). Lịch sử đại học và trung

học chuyên nghiệp Việt Nam [History of Vietnamese higher education]. Hanoi:

Institute of Research on Higher Education.

 

Sách bản điện tử: Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên tài liệu tham khảo.doi: Số DOI

Ví dụ: Leaver, B. L., Ehrman, M., & Shekhtman, B. (2005). Achieving success in

second language acquisition. doi: 10.1017/CBO9780511610431

 

Web page: Tên tác giả. (năm xuất bản). Tên bài viết trên website. Tìm được từ đường link……

Ví dụ: Assessment Reform Group. (1999). Assessment for learning: Beyond the black box. Retrieved from www.assessment-reform-group.org.

 

3. Cách trích dẫn tài liệu trong văn bản

  • Trích dẫn theo ý tưởng

Lấy ý tưởng và diễn đạt lại (Black, 1998; Black & Wiliam, 2005)

Trích dẫn nguyên văn từ, câu, đoạn viết trong tài liệu (Black, 1998, tr. 8)

  • Trích dẫn theo số lượng tác giả

Một tác giả (Black, 1998)

Hai tác giả (Black & Wiliam, 1998)

Ba tác giả (Black, Wiliam, & James, 2011)

Bốn tác giả trở lên (Black et al., 2015)

Bạn có thể tham khảo thêm cách trích dẫn các trường hợp cụ thể tại website: http://www.apastyle.org/learn/faqs/what-is-apa-style.aspx

 

 

admin updated: 2018-11-13 11:42:55 AM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?