Ban tổ chức

Danh sách ban tổ chức hội thảo

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG 4.0”

 

 

TRƯỞNG BAN

PGS. TS. Lê Anh Phương

 

Hiệu trưởng, Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

PGS. TS. Nguyễn Đình Luyện

 

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

UỶ VIÊN THƯỜNG TRỰC

TS. Nguyễn Tuấn Vĩnh

 

Trưởng Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

UỶ VIÊN

TS. Hà Viết Hải

 

Trưởng Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

PGS. TS. Hoàng Thị Huế

Phó Trưởng Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh

Vụ trưởng Vụ GDMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Giám đốc Trung tâm NC GDMN, Viện KHGD Việt Nam

PGS.TS. Bùi Thị Lâm

Trưởng Khoa GDMN, Trường ĐHSP Hà Nội

TS. Phan Thị Thu Hiền

Trưởng Khoa GDMN, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thanh Tâm

Phó Trưởng Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Đặng Thị Ngọc Phượng

Trưởng BM KHXH, Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Tạ Thị Kim Nhung

Trưởng BM KHTN, Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Nguyễn Thuỳ Nhung

Trưởng BM Nghệ thuật, Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

TS. Lê Hồ Sơn

Trưởng Phòng TC - HC, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Lê Văn Huy

GV Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

CN. Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng Phòng KH - TC, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Phan Hoàng Hải

Trưởng Phòng Cơ sở vật chất, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Tôn Nữ Nhã Điển

CV Phòng KHCN và HTQT, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Lê Thị Nhung

GV Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

ThS. Trần Viết Nhi

GV Khoa GDMN, Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

admin updated: 2019-02-19 10:29:02 PM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?