Quy định

Quy định bài viết

  • Bài viết được đánh máy bằng vi tính, dài không quá 10 trang và theo định dạng sau: font Times New Roman, cỡ chữ 13, paper size: width 21 cm, height 29,7cm (A4); margin: top 2cm, bottom 2cm, left 3cm, right 2cm.
  • Bài viết bao gồm các phần: Mở đầu, Khách thể và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và biện luận, Kết luận. Đầu bài viết có phần tóm tắt không quá 10 dòng và các từ khoá; cuối bài viết có tên bài (Title), tóm tắt (Abstract) và các từ khoá (keywords) bằng tiếng Anh (dịch từ tên bài, tóm tắt và từ khoá bằng tiếng Việt).
  • Tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn trình bày theo quy định của APA, (Thông tin cụ thể xin tham khảo tại đường link sau: https://bom.to/nveoj).
  • Cuối bài viết đề nghị ghi rõ thông tin về tác giả/nhóm tác giả: Họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email).
  • Bài viết sẽ được Hội đồng Khoa học của Hội thảo thẩm định. Bài viết nào được Hội đồng Khoa học thông qua sẽ được đăng trong kỷ yếu của Hội thảo. Kỷ yếu Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức xin giấy phép xuất bản của Nhà Xuất bản Đại học Huế. Bài viết không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo.
  • Bài viết tham gia Hội thảo xin gửi về Ban Tổ chức trước ngày 15/12/2018 theo địa chỉ email: hoithaoGDMN2019@dhsphue.edu.vn.
admin updated: 2018-11-12 9:59:51 AM

Đơn vị phối hợp

Tổng quan địa điểm của Hội thảo

Phương tiện di chuyển

Chi tiết

Các điểm lưu trú

Chi tiết

Ẩm thực Huế

Chi tiết

Thắng cảnh ở Huế

Chi tiết

1
Bạn cần hỗ trợ?